Elektromehanička vaga-konstrukcija: betonska segmentna

Osnovne karakteristike konstrukcije:
Most vage je kombinacija armirano betonskih ploča izlivenih u čeličnim okvirima koji predstavljaju istovremeno I oplatu prilikom izlivanja. Ploče su standardnih dimenzija 3x6 m, i za navedene karakteristike merila od 18x3 m međusobno povezane u tri segmenta, čine jedinsvenu celinu za prijem opterećenja.
Oslanja se na 8 (osam) elektomehaničkih mernih pretvarača. Mosna konstrukcija može biti smeštena u plitku betonsku jamu ili na ravnu betonsku površinu. Dubina jame (ili visina navoza ako je na ravnoj površini) je 500 mm i po svojim karakteristikama spada u najmodernija rešenja za ovu vrstu proizvoda.

Oslanjanje vage:
Temelj vage čini 8 (osam) osloničnih stopa (za merne pretvarače) povezanih poprečnim i podužnim armiranim veznim gredama. Kod jamske varijante u dno ispod svakog segmenta ugrađen je slivnik za atmosferske vode koji je povezan sa centralnom atmosferskom kanalizacijom. Kod ugradnje na ravnoj ploči odvod vode je obezbeđen blagim padom prema spolja. To omogućava da se atmosferska voda ne zadržava ispod vage a istovremeno olakšava čišćenje mosta i prostora ispod njega, vodenim mlazom, bez negativnog uticaja na merne pretvarače koji su hermetički zatvoreni i rezistentni na vlagu (u IP 65 zaštiti). Konstrukcija vage i proračuni temelja urađeni su tako da obezbeđuju maksimalnu trajnost i funkcionalnost uz minimalne troškove održavanja. Prilazne rampe su u minimalnoj dužini od 10 m, ili sa maksimalnim nagibom od 5% (u zavisnosti od rešenja ugradnje).

Tehničke karakteristike:

Rok isporuke i montaže:

  • elementi vage u roku od 10 dana od dana stupanja ugovora na snagu (odnosno uplate avansa), pod uslovom da su spremni temelji vage za postavljanuje segmenata vage radi betoniranja istih (jama).
  • montaža vage dvadeset dana nakon betoniranja segmenata, što podrazumeva i puštanje vage u rad.